من انسانی هستم صاحب کرامت!! -نه به شکل سنتی که مثلا کفش هایم جفت شود ..یا بتوانم پیشگویی آینده کنم یا طی العرض کرده وهمزمان در دو جا باشم ..نه ...

اما بشکل غریبی! وقتی به در هر بانکی می رسم یا برخی از پاساژها و مغازه ها، درهای شیشه ای در برابرم باز می شوند و بعد از عبورم دو باره بسته می شوند