به همراه امیر کربلایی زاده در فینال دوره های پیشرفته استنداپ -کمدی........../////داوری منصفانه کار سختی است بخصوص وقتی قرار هست ضمن بررسی نکات فنی حرفه ..... میزان شیرینی .... شخصی را محک زد که بی گمان در شرایط پر استرس مسابقه ..با در گیریهای شخصی خودش و ترس از عدم تایید مخاطب و قضاوت موشکافانه داوران.، خودبخود شیرینی اش از دست می رود، و با تلخی اضطراب می آمیزد .....واگر شخصی برای استنداپ کمدی در جایگاهی بایستد در حالیکه امادگی انتقال حس خوب به تماشاگران را ندارد...حتی اگر اجراء و متن تکنیکی و قوی ای داشته باشد....ناتوان از انجام مقصود خواهد بود... زیرا باید شیرینی و حس خوب ... در ذات کسی باشد تا بتواند انرا منتقل کند....ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش ؟؟؟؟؟؟؟