حقیقت محض، یقین بزرگ و لذت کاملى وجود نداره...زندگى رو حقیقتها، یقینها و لذتهاى کوچک و اغلب ناقصى تشکیل میده که اگر خوب کنار هم چیده بشه میشه گفت زندگى چیز باارزشیه...#لبخند ارزش زندگیو معلوم میکنه