فردا آغازِ دیگرى است مردِ تازه اى در من حلول کرده تا با خویش به جهانى محال همراهیش کنم و خودش باشم و او من. و این وحشت و بیم و هراسِ مقدسِ دوباره هم شوق بر من مى بارد و هم شک که نکند شرمسار باشم و زندگى اش را آنگونه که باید زندگى نکنم بر صحنه اى که هر باره دلم را به همین اندازه مى لرزاند . مایکلِ یگانه پیشاپیش کوتاهى هایم را ببخش. . #مردِ_بالشى