خبر کوتاه بود و تکان دهنده...‌ سحر قریشی هم کارگردان سینما شد..‌‌‌...