پسرم آرزو میکنم به آنچه میخواهی برسی انسان خوبی باشی موفق و مفید.