پشت این در بسته تاریخ است  و من تکیه به تاریخ دارم و دیگر هیچ.