یک پنجره مهربانی برای، من، تو، ما، کاشان، برزک، برزک.