دخترم ... از پروردگار مى خواهم که تنها مهر و روشنى به قلبت راه یابد ... مهرآفرینى ات زندگى تو و جهانِ دیگران را زیباتر کند ... جز زیبایى، چشمان زیبایت به هیچ نیافتد ... هیچ بندى به بالهایت جز بند محبت نبینم ... حرف تلخى به گوشِ تو نرسد هیچگاه ... خارى به پایت نرود هیچ وقت ... آفتابى چشمانت را نزند ... داغى چایى لبت را نسوزاند ... سردى بادى تنت را نلرزاند ...و ... و ... آخ آخ آخ بابا ... باباجان ... نمى دانى چقدر دوستت دارم ... تو روح و جان من هستى ... روزِ تو و تمامى دختران ایران زمین مبارک ...

❤️ به دل و گیان دس و چاوکه ت ماچ اکه م گیانَ شیرینه کم ...

__________________________

#مهرآفرین_گیان #روز_دختر