امروز صبح که بر سر میز صبحانه تشریف آوردند اجازه خواستم و در کنار ایشان نشستم تا از علاقه ىِ بى حدّ و دیرینه ام به ترانه ها و آثار موسیقایى شان و نیز میزان اثرگذارى ایشان در عمیق تر شدن علاقه ام به اصالت و ریشه هاى فرهنگِ کردى خدمت شان چند کلامى عرض کنم. ضمنا متنِ پست قبلى را براى شان خوانده و مهر شما مردم شریفِ ایران، کرد و غیرکرد به ایشان را _ تا حدودى که مجال اندک ما اجازه مى داد _ خدمت شان عرض کردم . گوش دادند و بعد مرا مورد لطف قرار داده، تایید و تشکر کردند ... بعد از همین دیدار و هم کلامى مختصر با ایشان و دیدن بزرگوارى، رفتار و منشِ باشکوه استاد مظهر خالقى در مواجهه با مردم و جمعیت بسیارِ علاقمندان، بیشتر از پیش به جایگاه ستودنى و یگانه ى این هنرمند بزرگ و فرهیخته پى بردم ... سایه ى پرمهر و بلندِ این سروِ تناور، چهره ى ماندگار و ستون بناىِ دیرپاىِ فرهنک و هنر کردى مستدام و راهِ روشن شان در پیمودنِ مسیر دشوارِ فرهنگ و هنر پر رهرو ... ____________________________________ پ.ن: آثارِ ذوق زدگى در چهره ام در عکس پیداست! ... به آن مى بالم و خوشحالم که هنوز بزرگانى را در عالم هنر مى توان یافت که دیدار ایشان چنین کودکانه به وجدِمان آورد ... باقى بقایتان