زمین بهشت مى شود، روزى که مردم بفهمند هیچ چیز عیب نیست جز، قضاوت ومسخره کردن دیگران، هیچ چیز گناه نیست جز حق مردم، هیچ چیز ثواب نیست جز خدمت به دیگران، هیچ کس اسطوره نیست الا در مهربانى و انسانیت، هیچ دینى با ارزش تر از انسانیت نیست، هیچ چیز جاودانه نمى ماند جز عشق هیچ چیز ماندگار نیست جز خوبى. #پائولو_کوئیلو

پائولو کوئیلو وار بریم برای آخر هفته ی توپ! یه مولکول از این حرفای ایدالیستی و در برخی موارد سانتیمانتال رو هم اگه بشه به خود تزریق کرد،کلی جلو میفتیم. آخر هفته به خیر و خوشی. شیوا #شیوا_ابراهیمی #شیواابراهیمی #سخنان_گهربار #آخر_هفته #چهارشنبه #سفر #عشق #شکر #شکرگزاری