الهى

من در کلبه حقیرانه خود چیزى دارم که تو در عرش کبریایى خود ندارى...

من چون تویى دارم و تو چون خودت ندارى