به گزارش پارس نیوز، 

طبق این قانون مجازات حبس و جزای نقدی برای حمل این نوع سلاح‌ها در نظر گرفته شده است، اما میزان حبس و جزای نقدی بستگی به نوع سلاح دارد.

با این حال طبق این قانون، حداقل مدت حبس تعیین‌شده برای حمل این سلاح‌ها 91 روز و حداکثر آن 10 سال است و حداقل مبلغ جزای نقدی نیز یک میلیون تومان و حداکثر آن هشت میلیون تومان است.

هر کس به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگری تظاهر یا قدرت‌نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود، در صورتی که از مصادیق محارب نباشد، به حبس از شش ماه تا دو سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.