اگه می خوای همه‌ رو راضی نگه داری ...

قید خودتو‌ بزن دیگه ‼️