جوانى شمع ره کردم که جویم زندگانى را..

نجستم زندگانى را که گم کردم جوانى را...

شما که صاحب خونه هستین.. لطفا ، لحظه اى خودتون رو به جاى دیگرى قرار بدین..! #خودمان_به_فکر_خودمان_باشیم

-در ضمن .. من هم یک مستاجرم.

2