لیسیدن کف کفش غارتگران بیت‌المال «زحمت» زیادی ندارد، نلیسیدن‌اش اما خیلی زحمت دارد.

AndroidOnlineNewsImage.aspx