دلدارم

این روزها

 

کاری ندارم

به دُکّانی میروم که پر است از پرستوهایی که عاشقانه، عود میفروشند و از سنگها

گلوبندِ مروارید میبافند

دلبرم

این روزها

کاری ندارم

فقط بی هدف، قدم میزنم

و مینشینم

روی ردپاهایی که هرگز باز نگشته اند

و ساز میزنم

که گویی میتوانم ،،،

دلدارم

این روزها

کاری ندارم

جز، دوست داشتنِ تو،،،

fCVdWeGMmDW7