"ایگنورانس" و چه آسان می گذریم از کنار تراژدی. این نمایشگاه تلنگری است به نوع تفکر و نگاه غالب جامعه امروزی ما، جایی که جهل و ساده انگاری تبدیل به توموری وخیم می شود. ایگنورانس به معنای فقدان آگاهی و بی خبری نسبت به یک واقعیت یا انجام کاری می باشد. در این حالت شخص به صورت تعمدی منکر واقعیت یا اطلاعات ارایه شده می شود وآن را بدون تحقیق و بررسی رد می کند. فاصله میان نور و تاریکی تنها اراده خواهد بود و تنها یک تصمیم قاطع سرنوشت فردای ما را رقم خواهد زد. تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز. نمایشگاه نقاشی شرمین اسلامی فر هم اکنون تا ١١ تیرماه جهت بازدید و خریدآثار ، در گالری نارنج واقع در مجتمع آفتاب معالی آباد شیراز برپا می باشد.

64425073_127638275120687_8470133258230917834_n