دوستای گلم یه کار جدید رو ضبط می کردیم امشب ،فرداشب حدود ساعت ١٠ پستش می کنم باهم بشنویم ...