گفتم: به چه فکر می کنی؟

گفت: دارم فکر می کنم پرنده ای که پرید،

رفت که برود یا رفت که برسد..

AndroidOnlineNewsImage.aspx