به همراه برکه خانمِ درخشانی

بسیار خوش خنده و مهربان و عشق

که وقتی می خنده ، دنیا می خنده

پ ن : سام و عسل عزیز

سالگرد ازدواجتونم مبارک ...

AndroidOnlineNewsImage.aspx