عشق جز درد هیچ چیز ندارد

ای که چشم هایت نصف جهان

این را بدان

که غمم حاصل همان چشم های گره گشاست

که گره خلق بگشودی و قلب ما را گره زدی

عشق جز اندوه حاصلی ندارد

ای موهایت موج های خزر

این را بدان

که موی سپیدم گره در موج موهایت دارد

و سپیدیش حاصل اندوه روزگاران نیست

که غم زمانه را میدانم چکار کنم

اما فراق تو موی سپید میکند

عشق بیابان میخواهد

نه دریا

عشق ویرانی میخواهد نه ساختن

عشق مرد میخواهد

کجاست مرد؟

یا حضرت مرد

به دادم برس

@mr_pirzadeh

هزار و یک سال و سیزده شب