هنرمند عزیز سیاووش چراغی پور

بازیگری توانا، درس خوانده، بازیگری، آنچه سیاووش را در هنرش ممتاز کرده، شرف هنری و ایمان به کارش است.گوئی بلد نیست جز، بااعتقادش به بازیگری،که اوراموفق کرده،گونه ای دیگربه حرفه اش بیاندیشد، صفای درونی، زلالی ذهن خلاقش و دانش والا و شخصیت بالا از او بازیگری قابل اعتماد و احترام بسازد... سیاووش درنگاه عارفانه اش به هنر بازیگری یکتاست.. خوشا من که در سریال فوق لیسانسه ها باهم بازیم... بمانی.