به گزارش پارس نیوز، 

منوچهر هادی با انتشار این عکس نوشت: سلفی پیدر.