فرشته ای با بالهای نامرئی.

برادری و رفیقی و خانواده ای برای من

جان بهت

و

تولدت مبارک