طوفان حریف من نیست وقتی تو ناخدایی ... #باربدبابایی