باسیروس خان الوندعزیز در فیلم سینمایی چهره؛ سال۱۳۷۴ یادش گرامى باد روزهاى خوش ِ با خشایار