سلام حال و احوالتون چطوره؟ ما که با شهاب نو شدیم درمورد گاندو هم تو این چندروز توضیح میدم مواظب دلتون باشین مخلص همه