مرسده جان دیروز میگفتن شهرداری گفته ما که پول نداریم مردم بیایند همت عالی پول جمع کنیم تئاتر نصر را باز سازی کنیم،واقعا زهی فرهنگمداری مسئولین!!!! رقص دایره کارگردان :محمد رضا فره وشی

#اندیشه #تیاتر #فرهنگ #نمایشنامه #سینما #شهرداری #افسانه_بایگان

 

AndroidOnlineNewsImage.aspx