وقتی تو تلاش می کنی که همه چیز را کنترل کنی، تو دیگر هیچ لذتی نخواهی برد. آرام باش، نفس بکش، بگذار چیزها بروند و فقط زندگی کن.