و امروز ١٥ خرداد من متولد شدم....

در میانِ هیاهوىِ جهان...

در میانِ رنجهایى که بشریت مى کشد....

همین

مخلص...

١٥ خرداد ١٣٦١

این رفیقام، بچه هاى قدرتمند گروه وِندرس، نمایش مارلون براندو هستن.... مى میرم براشون....

AndroidOnlineNewsImage.aspx