«وقتى این بزغاله ى زیبا را بعد از اینکه معاشرتى مبسوط با مهرآفرین خانم داشت و بعد از این عکس بردم و به گله بازگرداندم، چوپان بزرگوار بعد از تشکر بسیار من؛ به زبان کردى سخاوتمندانه گفت به خدا اگر از مادرش شیر نمى خورد آن را به دخترت پیشکش مى کردم، قابل ندارد ... و من چقدر لذت بردم که هنوز در دشت ها مى توان چنین بخشندگى ها و بزرگ منشى هایى را شاهد بود ... باقى بقایتان ...»