خوشبختی، چیزی نیست که بخواهی آنرا به تملک خود در آوری، خوشبختی کیفیت تفکر است، حالت روحیست...، خوشبختی وابسته به جهان درون توست...

وی در سریال سریال عشق گمشده نقش همسر بهنوش طباطبایی را بازی کرد.

2