به گزارش پارس نیوز، 

فریبا باقری این عکس را منتشر کرد.