به گزارش پارس نیوز، 

زهرا اویسی با انتشار این عکس نوشت: دیگر به من کاری را نسپارید هیچ وقت ندارم روزهایم به فکرش می گذرد و شبهایم به خوابش...