به گزارش پارس نیوز، 

منوچهر هادی با انتشار این عکس نوشت:

خانواده رحمان دردمند در فیلم رحمان ۱۴۰۰ نماد خانواده متوسط رو به پایین در جامعه.

در زندگی واقعی اجحاف سهم شماست در سینما هم فیلمی که در ستایش شماست در دفاع شما و حرف و اعتراض شما بازهم سهمتان اجحاف است.

ممنون از مدیران ارشاد که در این روزها که ما در دادسرا رفت و آمد میکنیم بخاطر اشتباهشان احوالی از ما نمی پرسن.