به گزارش پارس نیوز، الهه حصاری نوشت : زنــدگی زیباست

زشتی های آن تقصیر ماســت

در مسیرش هرچه نازیباســت

آن تــدبیر ماست

زنــدگی آب روانی ست

روان میگذرد

آنـچه تقدیر من و توست همان میگذرد

66