به گزارش پارس نیوز، محسن ابراهیم زاده با انتشار این عکس نوشت: 
تقدیر نامه از طرف دولت کانادا که هیچ وقت این لطفی که به بنده داشتن رو فراموش نمیکنم. 

AndroidOnlineNewsImage (6)