به گزارش پارس نیوز، دریا مرادی دشت نوشت :وقتی سعی کردم لاغر بشم با خلعت.

11

 وقتی که خیلی توپول بودم با خلعت.

22