به گزارش پارس نیوز، علیرضا عصار با انتشار این عکس نوشت:
یخ زد از سرما غریبى
روى صحن مسجدى
درد زاهد هولِ از
گرماى رستاخیز بود (ارفع کرمانى)

AndroidOnlineNewsImage (7)