به گزارش پارس نیوز، الهام طهموری نوشت : گفتیم که عقل از همه کاری به در اید

بیچاره فرو ماند چو عشقش به سر افتاد

22

33