به گزارش پارس نیوز، «عامر خان» و همسرش در حال نوشیدن یک نوشیدنی محلی در راه سفر به یکی از روستاهای هندوستان.

2031195_993