به گزارش پارس نیوز،سجاد افشاریان با انتشار این عکس نوشت: 
| صبحِ باهارِ فروردین |


از جان طمع بریدن آسان بود ولیکن

از دوستان جانی مشکل توان بریدن

#حافظ

دنیا خوشست و مال عزیزست و تن شریف
لیکن #رفیق بر همه چیزی مقدمست

#سعدى

#پگاه_آهنگرانى #سجاد_افشاریان

AndroidOnlineNewsImage (1)