به گزارش پارس نیوز، معصومه کریمی نوشت : اینجا مرگ، دلخوشى مى شود! وقتى به دروغ بهشت را، وعده مى دهند اما مرگ، یکسان عمل مى کند چه گمنام باشى چه نباشى تنها مرگ، دلت را خوش مى کند به عدالت

اینستاگرام بازیگران 635

معصومه کریمی