به گزارش پارس نیوز، رضا رویگری با انتشار این عکس نوشت: صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را تا دگر مادر گیتى که هنرمندى چون تو بزاید جمشیدجانم فقدان نبودنت بار سنگینى ست.

AndroidOnlineNewsImage (3)