به گزارش پارس نیوز، عباس جمشیدی با انتشار این عکس نوشت: صلاح کار کجا و من خراب کجا ببین تفاوت ره کز کجاست تا به کجا دلم ز صومعه بگرفت و خرقه سالوس کجاست دیر مغان و شراب ناب کجا. حافظ

AndroidOnlineNewsImage (6)