به گزارش پارس نیوز،  غزل شاکری با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: 
امروز
به لطف و دعوت دوستان جدید
در گوشه ای از محوطهء دانشگاه شهید بهشتی من هم نهالی کاشتم
به این امید
که خاک این سرزمین و حال و احوال دانشگاه هایمان ،روز به روز سبزتر باشد و پاک تر و آبادتر

AndroidOnlineNewsImage (4)