به گزارش پارس نیوز، نمونه ی کج و معوج شده ی «مایلی سایرس» را می بینید 

در اینستای ستاره های خارجی چه خبر است؟ (167)