به گزارش پارس نیوز، لیلا برخورداری نوشت : آموزگار نیستم

تا عشق را به تو بیاموزم

ماهیان نیازی به آموزگار ندارند

تا شنا کنند

پرندگان نیز آموزگاری نمی خواهند

تا به پرواز در آیند

شنا کن به تنهایی

پرواز کن به تنهایی

عشق را دفتری نیست

بزرگترین عاشقان دنیا خواندن نمی دانستند … “نزار قبانی”

اینستاگرام بازیگران 581

لیلا برخورداری