به گزارش پارس نیوز، برای اولین بار یه خوانده زن تو کنسرت تک خوانی می کند که میکروفونش قطع میشود، اما حمید عسکری کنارش می‌ایسته و میکروفون خود‌ را در اختیارش قرار می دهد.